Женщины в бизнесе Туркменистана

Мероприятие женщин в бизнесе
Команды женщин в бизнесе

Biz barada

2023-nji ýylyň aprel aýy tolgundyryjy we ähmiýetli syýahatyň başlangyjy boldy, edil şol wagt biz, dürli ugurlarda bilimi we tejribesi bolan zenan telekeçiler, Işhewur Zenanlar bileleşigini döretmek üçin birleşdik. Bizi muňa işewürlik dünýäsinde zenanlaryň ösüşine ýardam bermek, şeýle hem tejribe we bilim alyşmak üçin unikal platformany döretmek maksady ruhlandyrdy.

Biziň maksatlarymyz

Işhewur Zenanlar bileleşigini döretmek ylhamy, zenan telekeçileri birleşdirmek we olara işewürligi üstünlikli ösdürmek üçin zerur bolan çeşmelerden, bilimlerden we tejribelerden peýdalanmaga mümkinçilik bermek isleginden döredi. Bilelikde biz beýik belentliklere ýeteris we üstünlik gazanmakda birek-birege goldaw bereris.

Liderlik potensialyny ýokarlandyrmak:

Biz her bir zenanyň biznesiň üstünlikli ýolbaşçysy bolmaga ukyplydygyna ynanýarys. Biz işewürlikde netijeli liderlik üçin gerek bolan başarnyklary we ukyplary ösdürüp biljek dürli treningleri we tejribe paýlaşyk sapaklaryny hödürleýäris.

Bilimleri we mümkinçilikleri paýlaşmak:

Biz bilimlere üstünligiň açary hökmünde baha berýäris. Biziň bileleşigimiz işewürligi kämilleşdirmek üçin gymmatly bilimleri we gurallary bermek bilen agzalarymyza iň soňky trendlere we innowasiýalara eýerip öz biznesini baýlaşdyrmaga mümkinçilik berýäris.

Halypaçylyga ýardam bermek:

Öz işiňe başlamak kyn bolup biler. Biz, tejribeli zenan telekeçileriň ýaş telekeçilere öz maslahatlaryny we goldawyny berip biljek halypaçylyk maksatnamasyny döretmegi öz öňümizde makasat edip goýýarys. Halypaçylygyň üsti bilen, biz ýaş telekeçileriň dürli meselelerini çözmäge we biznesiň ösüşini tizlendirmäge kömek bermek arkaly olaryň mümkinçiliklerini giňeltmäge çalyşýarys.

Hünäri aragatnaşyk:

Biziň bileleşigimiz öz agzalaryna aragatnaşyk gurmak, tejribe alyşmak we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny sazlamak üçin unikal mümkinçiligi hödürleýär. Bu ýerde siz kärdeşleriňiz we ýokary derejeli hünärmenler bilen arkalaşykly işläp bilersiňiz we bu siziň işewürlik gurşawyňyzy giňeltmäge ýardam eder.

Sebitdäki beýleki döwletler bilen aragatnaşygy ýola goýmak:

Biziň wezipämiz sebitdäki beýleki ýurtlaryň tejribesini öwrenmäge ýardam bermek we öňdebaryjy tejribeleri alyşmak, bu bolsa halkara hyzmatdaşlyk we ösüş üçin has köp mümkinçilikleri açar. Mundan daşary işewürlikde zenan telekeçiler üçin inklýuziw güýçli ekosistemany döretmek zerurdyr.

Işhewur Zenanlar jemgyýetine goşulmagyň artykmaçlyklary:

 1. Goldaw we ylham

  Işhewur Zenanlar jemgyýetinde, maksatlaryňyzy we islegleriňizi paýlaşýan beýleki zenan telekeçilerden goldaw we ylham taparsyňyz. Bu ýerde pikirdeş adamlar bilen aragatnaşyk gurup, maslahat we goldaw alyp bilersiňiz we has ulurak bir zadyň bir bölegi ýaly duýup bilersiňiz.

 2. Gymmatly baglanyşyklar

  Işhewur Zenanlar jemgyýeti, dürli pudaklardan we sebitlerden gelen beýleki zenan telekeçiler bilen duşuşmaga mümkinçilik berýär. Bu, işewürligiňizi giňeltmegiň we täze hyzmatdaş tapmagyň ajaýyp usulydyr.

 3. Tejribe

  Işhewur Zenanlar jemgyýeti üstünlikli işewür liderlerden we telekeçilerden bilermenleriň bilimlerine elýeterliligi üpjün edýär. Işewürlik ukyplaryňyzy we ýolbaşçylyk häsiýetleriňizi ösdürmäge kömek etjek okuwlara, ussatlyk sapaklaryna we beýleki çärelere gatnaşyp bilersiňiz.

 4. Liderligiň ösüşi

  Işhewur Zenanlar jemgyýeti, işiňizde has täsirli lider bolmaga kömek eder. Tejribeli kärdeşleriňizden we terbiýeçilerden öwrenip bilersiňiz, şeýle hem beýleki jemgyýet agzalaryndan pikir alyp bilersiňiz.

 5. Biznes-ukyplary

  Işhewur Zenanlar jemgyýeti, işiňiz üçin täze mümkinçilikler açýar. Bileleşigiň beýleki agzalary bilen tejribe alyşmaga, täze hyzmatdaşlary we müşderileri tapyp we halkara taslamalaryna gatnaşyp bilersiňiz.

 6. Halkara gatnaşyklary

  Işhewur Zenanlar jemgyýeti, zenan telekeçileriň global ulgamynyň bir bölegidir. Bu, halkara hyzmatdaşlygy we beýleki ýurtlardan gelen zenan telekeçiler bilen tejribe alyşmak üçin gapy açýar.

 7. Ýolbaşçylyk

  Telekeçilik dünýäsine täze gelen bolsaňyz, Işhewur Zenanlar jemgyýeti tejribeli zenan telekeçilerden maslahat berer. Mugallymlar işiňizi ösdürmäge we täze telekeçileriň köplenç goýberýän ýalňyşlyklaryndan gaça durmaga kömek eder.

 8. Täsin wakalar

  Işhewur Zenanlar jemgyýeti dürli pudaklardan zenan telekeçileri birleşdirýän özboluşly çäreleri yzygiderli geçirýär. Bu wakalar size täze adamlar bilen tanyşmaga, täze bilimleri we endikleri almaga we diňe wagt geçirmäge mümkinçilik berýär.

Biziň gymmatlyklarymyz Biziň wezipämiz
Ýolbaşçylyga, bilimlere we özara kömeklere ýokary baha berýäris. Biz güýje ynanýarys her bir aýalyň potensialyny açmak we okuwda üstünlik gazanmak üçin bilim paýlaşmagyň ähmiýeti. Goldaw we terbiýe her bir agzanyň baýlaşdyrýan jemgyýetiniň özenidir beýlekiler we özüni baýlaşdyrýar.
Nirede giňişleýin ekosistemany döretmek hersi zenan telekeçi öz işi üçin zerur çeşmelerden we tejribeden peýdalanar. Biz Halkara hyzmatdaşlygy we terbiýeçilik arkaly mümkinçilikleri giňeltmäge çalyşýarys, telekeçilik işleriniň ösmegine we ösmegine itergi bermek.

Biziň statistikamyz

Bu jemgyýeti bilelikde döredip biljekdigimize ynanýarys ýetmek ajaýyp işinde belentlikler. Biziň höwesimiz, beýleki aýallara ylham bermek we goldaw bermek, olaryň gülläp ösmegine kömek etmek we üstünlik gazan

0

Bileleşigiň agzalarynyň sany

0

Geçirilen çäreleriň sany

0

Ýazylyp çyzylan kagyzlaryň sany

0

Çagyrylan çykyş edijileriň sany

0

Ýitirilen beýjikleriň sany

0

Uniwersitetlerde ýaş telekeçilik barada geçirilen leksiýalaryň sany

Biziň toparymyz

Biz bilelikde ösmegiň güýjüne bolan ynamymyz bilen birleşen topar. Işewürligiň geljegini bilelikde guranymyzda aýallara ylham beriň we goldaw beriň.

Biziň toparymyzyň agzasy boluň!

G.Kuliyewa köçe,"Arzuw", 2-nji gat

+99362123456